ΟΑΕΕ: Προϋποθέσεις θώρησης – έκδοσης βιβλιαρίων ασθενείας για το έτος 2014

vivliar660

Σύμφωνα με τον ΟΑΕΕ η θεώρηση των βιβλιαρίων ασθενείας για το έτος 2014 θα αρχίσει την 1/12/2013, με τις παρακάτω προϋποθέσεις:

1. Για τη θεώρηση του βιβλιαρίου ασθενείας των υποχρεωτικά ασφαλισμένων απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εξόφληση των πάσης φύσεως απαιτητών μηνιαίων εισφορών της τελευταίας εν ασφαλίσει τριετίας μέχρι και τον Αύγουστο του 2013.

2. Για την έκδοση των βιβλιαρίων ασθενείας, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η καταβολή όλων των απαιτητών υποχρεώσεων της τελευταίας εν ασφαλίσει τριετίας, προ της υποβολής της αίτησης για χορήγηση βιβλιαρίου ασθενείας. Αναλυτικά για την ασφαλιστική ικανότητα (επί εγγραφής, επανεγγραφής, διακοπής της ασφάλισης, προαιρετικής, κλπ) ισχύουν όσα αναφέρονται στο άρθρο 6 του Κανονισμού Περίθαλψης, Υ.Α. 35/1385/99.

3. θεώρηση με την αυτοκόλλητη ετικέτα. Με την ετικέτα που παραλαμβάνουν οι ασφαλισμένοι, ο ΟΑΕΕ πιστοποιεί ότι πληρούν τις προϋποθέσεις χορήγησης ασφαλιστικής ικανότητας για παροχές ασθενείας (δηλ. καταβολή ασφαλιστικών εισφορών της τελευταίας εν ασφαλίσει τριετίας 8/2010-8/2013) και με αυτήν ανανεώνεται αυτόματα για το χρονικό διάστημα από 1/1/2014 έως 31/12/2014 η ισχύς του βιβλιαρίου ασθενείας τόσο για τους ίδιους όσο και για τα προστατευόμενα απ΄ αυτούς τέκνα, ηλικίας μέχρι -18 – ετών, χωρίς να απαιτείται η προσέλευσή τους στις υπηρεσίες του ΟΑΕΕ.

Στην αυτοκόλλητη ετικέτα έχει προβλεφθεί χώρος για εκτύπωση του ονοματεπώνυμου του άμεσα ασφαλισμένου και μέχρι τεσσάρων (4) τέκνων αυτού ηλικίας μέχρι 18 ετών.

Επισημαίνεται ότι δεν επιτρέπεται ιδιόχειρη παρέμβαση στην αυτοκόλλητη ετικέτα, τόσο από πλευράς ασφαλισμένων του ΟΑΕΕ όσο και από πλευράς υπηρεσιών του Οργανισμού.

Στην περίπτωση που οι ασφαλισμένοι έχουν ως προστατευόμενα μέλη συζύγους, τέκνα άνω των – 18 – ετών, γονείς κλπ., δηλ. μέλη που δεν περιλαμβάνονται στην αυτοκόλλητη ετικέτα, πρέπει να προσέρχονται στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΑΕΕ με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (συμπεριλαμβανομένου και του ΑΜΚΑ) για την παράταση του δικαιώματος παροχών ασθενείας των παραπάνω προσώπων.

Επίσης, οι ασφαλισμένοι που για οποιοδήποτε λόγο δεν θα παραλάβουν αυτοκόλλητη ετικέτα (π.χ. έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση οφειλών κλπ.) θα πρέπει να προσέλθουν στις Υπηρεσίες του Οργανισμού για τη θεώρηση του βιβλιαρίου ασθενείας τους.

Όσον αφορά τους ανασφάλιστους συζύγους επισημαίνεται, ότι τόσο για την καταχώρηση αυτών στο βιβλιάριο ασθενείας, όσο και για την παράταση του δικαιώματος τους, απαιτείται εκτός από τη σχετική Υπεύθυνη Δήλωση και φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος του προηγούμενου οικονομικού έτους.

Επίσης πρέπει να τίθεται σφραγίδα σχετικά με το δικαίωμα της παράτασής τους, όπως τίθεται και για τα ενήλικα τέκνα.

4. Για τους ασφαλισμένους που έχουν υπαχθεί σε ρυθμίσεις των οφειλομένων εισφορών, θεωρείται το βιβλιάριο για το προβλεπόμενο διάστημα από τη ρύθμιση, με την απαραίτητη προϋπόθεση να τηρούνται οι όροι αυτής.

Ο ΟΑΕΕ σημειώνει επίσης:

1) Για τους συνταξιούχους του Οργανισμού, ισχύουν οι οδηγίες που σας έχουν δοθεί με τα αρ. πρ. ΓΕΝ.ΔΙ.ΠΑΡ./108/399353/19-09-12 & 118/461209/28-09-2012 έγγραφά μας.

2) Οι περιπτώσεις των ασφ/νων που λαμβάνουν παραπληγικό επίδομα, θα αντιμετωπίζονται όπως οι συνταξιούχοι με συγκεκριμένη διάρκεια λήξης ισχύος του βιβλιαρίου τους σύμφωνα με το έγγραφο μας, αρ. πρ. ΓΕΝ.ΔΙ.ΠΑΡ./118/461209/28-09-12 (σελ. 1 περίπτωση Β).

3) Επί απώλειας βιβλιαρίου ασθενείας ισχύουν τα οριζόμενα στην εγκ. 11/2010.

Όσον αφορά τους ασφαλισμένους οι οποίοι φέρονται εγγεγραμμένοι στα Μητρώα ασφαλισμένων δύο εκ των καταργηθέντων φορέων (π.χ. ΤΕΒΕ – ΤΑΕ, ΤΕΒΕ-ΤΣΑ, ΤΑΕ- ΤΣΑ) η θεώρηση των βιβλιαρίων ασθενείας θα γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αρ.33/08 εγκύκλιο.

Η επιτόπια μετάβαση συνεργείου υπαλλήλων του Οργανισμού για τη θεώρηση των βιβλιαρίων ασθενείας για τη νέα περίοδο θα πραγματοποιείται όπου απαιτείται, κατόπιν συνεργασίας των Πρ/νων των Περ/κών Τμημάτων με τους τοπικούς φορείς.

Τέλος, σύμφωνα με τον ΟΑΕΕ, όπως  τον πληροφόρησε η ΗΔΙΚΑ με το από 26/9/2013 e-mail (και σχετικό μήνυμα στην οθόνη του ΚΗΥΚΥ): «Από 01/10/2013 δημιουργήθηκε στο κυρίως μενού 15 “Δικαιούχοι περίθαλψης” η εφαρμογή “χειρόγραφη θεώρηση βιβλιαρίων – καταχώρηση” στην οποία υποχρεούστε να καταχωρείτε κάθε χειρόγραφη θεώρηση βιβλ. Ασθενείας για τα άμεσα μέλη με ημερομηνία ισχύος από…………..έως…………….

Σύντομα θα δοθεί η δυνατότητα καταχώρησης και των προστατευομένων μελών καθώς και οι μεταβολές τους στην παραπάνω εφαρμογή και θα ενημερωθείτε σχετικά.

Προς το παρόν τυχόν προστατευόμενα μέλη εξακολουθούν να καταχωρούνται υποχρεωτικά στο σύστημα».

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: