Τα σημερινά παιδιά δεν μπορούν να τρέξουν τόσο γρήγορα όσο έτρεχαν κάποτε οι γονείς τους – Children slower runners than their parents were

Η φυσική κατάσταση των σύγχρονων παιδιών εμφανίζει πτωτική τάση παγκοσμίως, με συνέπεια πολλά από τα σημερινά παιδιά να μην μπορούν να τρέξουν τόσο μακριά ή τόσο γρήγορα όσο έτρεχαν οι γονείς τους, όταν ήσαν στην ίδια ηλικία. Continue reading

Advertisements